ورود غرب‌گرايي در ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

جواد سليماني

در آستانهي نهضت مشروطه، دو مشکل اساسيِ ظلم و فساد دربار و نفوذ استعمار در جامعهي ايران بسترساز انقلاب مشروطه شده است. ولاياتِ دربار را به حاکمان آنها فروخته، شاه درآمد آن را صرف هزينههاي هنگفت دربار و سفرهاي خارجي خود به فرنگ ميکرد. سفرهاي شاه به اروپا احساس کهتري نسبت به مغرب زمين و پيشرفتهاي آنان را فراهم نمود به طوري که به جاي تکيه بر داشتههاي خودي و استعدادهاي دروني، راه رسيدن به پيشرفت و توسعهي مادي را نگاه به دست دشمنان و مصالحه با استعمار و سپردن امتياز به بيگانگان ديدند...