فرهنگ عمومي و آسيب ايسم ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الهام عباسي

انقلاب اسلامي ايران در ذات خود حرکتي انتقادي، اصلاحي، اکتشافي و تبييني بود که در تمام سطوح خود موضعي عالمانه و فعالانه در برابر وضع موجود داشت. يکي از مهمترين وجوه انقلاب اسلامي ايدهي مسئولانهي «نسبتداري» است. ايدهي «نسبتداري»؛ يعني انقلاب اسلامي در ميان جمع است. جمع براي انقلاب و امام(ره) از سادهترين مردم در حاشيهايترين نقاط ايران تا بزرگترين قدرتهاي فکري، ديني و سياسي جهان را شامل ميشود. ايدهي «نسبتداري» ميگويد: انقلاب اسلامي قرار است وارد يک گفتگوي جهاني شود و موضع خود را پيدا و سپس آنرا معرفي کند. ايدهي «نسبتداري»؛ يعني انقلاب اسلامي قرار است ما را با خوانش و طور جديدي از اسلام مواجه کند؛ طور يا وجهي که نماينده و پرچمدار اسلام در ميانه، اسلام در ميدان نظر و عمل است. اسلام خرقهپوش گوشهنشين که هم ميتواند محصول تجدد افراطي غربگرايان و هم محصول تحجر حوزوي باشد، نيست!...