انقلاب اسلامي، حركتي تمدن ساز

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفتگوي نشريه فرهنگ پويا با آقاي مهدي مشگي

فرهنگ پويا: آيا شما نسبت به انقلاب اسلامي نگاه تمدني داريد؟ اگر پاسخ مثبت است، نسبت انقلاب اسلامي با ساختن يک تمدن جديد اسلامي چيست؟

استاد مشگي: بحثي که بنده ميخواهم مطرح کنم به نظرم براي شما خيلي ناآشنا نيست. فقط دستهبندي جديدي از مراحل حاکميت دين به صورت کلي در جامعه مطرح ميکنم. تحقق حاکميت يک جريان فکري در جامعه که بتواند در ادامهي آن انساني متناسب با همان تفکر تربيت شود، چند مرحله نياز دارد. به نظر ميرسد ما تمام اين مراحل را در عالم اسلام طي نکرديم و مراحلي از آن هنوز باقي مانده است. در بحث انقلاب اسلامي، سؤال مهمي مطرح ميشود که چرا امام€ حکومت اسلامي تشکيل دادند؟ چه هدفي از اين کار داشتند؟ در بحث تمدني نظرات مختلفي است؛ 1- برخي ميگويند که انقلاب اسلامي براي اين بود که شاه برود و ما حکومتي تشکيل بدهيم...