توصيه هاي امام خميني(ره) به نيروهاي انقلاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محسن پرنيان

«همهي ما موظفيم به اين كه كشورى را كه از گلوى استعمار بيرون كشيديم، حالا خودمان ادارهاش كنيم به طورى كه ديگر محتاج به آنها نباشيم. اين احتياجِ به دشمن؛ تلخترين چيزهايى است كه در ذايقهي انسان بايد باشد. يك وقت انسان احتياج دارد به برادرهاى خودش؛ اين هم خوب نيست؛ لكن يك وقت احتياج داشته باشد به دشمن خودش؛ يعنى آنى كه در طول تاريخ ما را استضعاف كرده است، در طول تاريخ به ما خيانت كرده است، جنايت كرده است،»...