وظايف مؤمنين از نگاه نهج‌البلاغه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

در نهجالبلاغه ميتوان مولفههاي گوناگوني را يافت که از کلام اميرالمؤمنين† پيرامون وظايف مهم مؤمنين اشاره دارد.در تحقيق حاضر از ميان خطبهها، نامهها و حکمتها به اين وظايف اشاره نموده و آنها را به وظايف فردي، عبادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تقسيم کرده‌‌ايم...