توصيه هاي امام خامنه‌اي به نيروهاي انقلاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محسن پرنيان

مردم نبايد فراموش بکنند که ما هرچه داريم، به برکت اسلام ناب و اسلام انقلابي است؛ اسلامي که به فکر طبقات مستضعف و محروم است، نه اسلامي که در خدمت قدرتمندان و اغنياست. بله، در دنيا کسان ديگري هستند که ادعاي اسلام ميکنند؛ اما اسلام آنها اسلام محمّد نيست؛ اسلام ابوجهل و ابولهب است؛ اسلام آمريکاست. کساني هستند که ادعاي اسلام و اسم اسلام را وسيلهايي براي چاپيدن و سوءاستفاده و تحميق بيشتر قرار دادهاند. آن اسلام، اسلامي است که به نفع سرمايهداران و زراندوزان و صاحبان ميلياردها دلار در بانکهاي خارجي است. ما آن اسلام را قبول نداريم...