وظايف و مسئوليت هاي مؤمنين از ديدگاه قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اکبر عالميان

شرح وظايف مؤمنين در قرآن يکي از مهمترين مسائلي است که خداوند متعال در اين کتاب مقدس تشريح فرموده است. در مقالهي حاضر سعي شده است تا با بررسي اين آيات، وظايف انسانهاي مؤمن و جامعهي ديني را برشمرده و ابعاد آن تبيين گردد. بر همين اساس بيشتر به بررسي آياتي پرداخته شده است که جنبهي ارشادي و امري خطاب به مؤمنين دارند. مشخصا سعي شده است تا به آياتي پرداخته شود که خطاب مستقيم به مؤمنين داشته و با جملهي: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا» آغاز شده است. با توجه به آيات الهي ميتوان وظايف مؤمنين و ارزشيها را در چهار دسته: وظايف ارشادي، وظايف عبادي- اخلاقي، وظايف اجتماعي - فرهنگي و وظايف سياسي تقسيم کرد...