حرف اول / پايدار و استوار بر عهدي كه بسته‌ايم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

انقلاب اسلامي ايران در شرايطي به آستانهي دههي پنجم پس از ظهور خود وارد ميشود که دشمنانش تا توانستهاند طي چهل سال انواع و اقسام ترفندها و فتنههاي براندازانه را در مسير رشد و تعاليش به کار بستهاند تا آن را بلکه به انزوا و نابودي کامل بکشانند. هنگامي که انسان به چهار دههي گذشتهي انقلاب با ديدهي بصيرت و اعتبار مينگرد، هيچ برهه از زمان را از نظر نميگذراند مگر اين که ميبيند انقلاب اسلامي با چالشهاي جدي و اکثرا براندازانه از جانب دشمنان داخلي و خارجي روبرو بوده است. طبق اسناد، دست کم بيش از 20مورد از اين قبيل ترفندها و فتنهها را ميتوان شمارش کرد که هر يک به سبکي خاص در صدد مبارزه با انقلاب اسلامي برآمدهاند تا آن را به چالش کشانده، نابود سازند و يا دست کم از پيشرفت آن به ساير جوامع جلوگيري نمايند.