فقط با توسعه علمي ايران ساخته مي‌شود

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مجتبي سلطاني

ايران اسلامى در 20 سال آينده چگونه بايد ساخته و آباد شود؟ اين سوال، موضوع بحث مجتبى سلطانى، نويسنده مطبوعات، محقق و تهيه كننده صدا و سيماست. وى با اشاراتى به اسناد و ارقام، بر اين باور است كه هيچ نهادى همچون دانشگاه و هيچ عضوى از اجتماع چون دانشجو نمي‌تواند در آبادانى ايران نقش آفرين باشد. نوشتار زير به شكلى گزارش گونه به اين موضوع پرداخته است...