عروسك خيمه شب بازي شده‌ايم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت‌وگو با استاد محمدعلي مجاهدي

ادبيات در سرزمين ما، نماد فرهنگى و نشانه هويت اصلى ما به شمار مي‌آيد. از هزار سال پيش تاكنون، شايد هيچ موضوعى چون ادبيات، ممزوج و مأنوس با دين نبوده است. اكنون نيز اين رابطه زيبا برقرار است. مقام معظم رهبرى در مواردى گوناگون، از جمله سند چشم انداز 20 ساله، بر حفظ زبان و ادبيات فارسى تأكيد داشته‏‌اند. متن زير گفت و گويى است با يكى از اساتيد ادبيات و شعر فارسى ايران ـ استاد محمدعلى مجاهدى ـ درباره نشانه هويت ما ـ زبان و ادبيات فارسى. وى در اين گفت و گو، دغدغه‏‌هاى خود را درباره آنچه ادبيات آئينى و دينى را تهديد مي‌كند، بيان مي‌دارد...