دهكده جهاني و ناگفته‌هاي 1400 ساله

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي ياري

سال‏ها پيش متفكرى غربى به نام «مك لوهان» پيش‏بينى كرده بود كه با ظهور نانوتكنولوژى و تولد هر روزه علم و دانش نوين و تسلط رسانه‏‌ها، دنيا به دهكده‏اى كوچك تبديل خواهد شد كه همه از حال همديگر خبردار خواهند شد و هيچ خبرى پوشيده و پنهان نخواهد ماند. على يارى، نويسنده مطبوعات، به نقش ما در اين دهكده كه تا چند سال ديگر تحقق خواهد يافت؛ اشاره كرده است. نقشى كه مي‌تواند ما را بهراساند يا اميدوار سازد...