آيا مسجد همان سنگر مي‌ماند؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اديب

آيا مساجد ما در 20 سال بعد همان نقش و كاركرد دينى و فعال پيشين خود را خواهند داشت؟ على اديب، نويسنده و منتقد ادبى حوزه و دانشگاه در شهر قم، و داراى سابقه‏‌اى 15 ساله در حوزه ادبيات دينى است. وى، در متن حاضر، عنصر مسجد را از دهه 40 تا 70 بررسى كرده و بر اين باور است كه حركت و پويايى مسجد در دهه 80 تا 90 ، موقوف به جنبش نرم‏‌افزارى و سخت‏‌افزارى دينى است...