پيش به سوي تمدن اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي  الله‌اکبري

علي‌رغم تهديدات و چالش‏‌هاى فراروى جهان اسلام، «تمدن طلايى اسلام» تمدنى است دست‏‌يافتنى با پيشينه‏اى بس گرانسنگ و برخوردار از سرمايه اجتماعى و معنوى بس عظيم.  سند چشم‏‌انداز بيست ساله تنظيم شده از سوى مقام معظم رهبرى، مسيرى است روشن براى دستيابى به قله تمدن اسلامى. نوشتار فرارو، نگاهى است كوتاه به پيشينه و سرمايه‏‌هاى اين تمدن به عنوان زيرساخت‏هاى اصلى پي‌ريزى تمدن طلايى و نيز بايدهاى فرهنگى در مسير دستيابى براى فتح اين قله...