آنچه ما را تهديد مي‌كند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

دکتر حسن تلاشان

چه چيزهايى ما را تهديد مي‌كنند؟ اين سوال شايد بارها و بارها براى هر كس پيش آمده باشد. اما آن چه در آينده و 20 سال بعد، نظام و انقلاب اسلامى را تهديد مي‌كند، چيزى نيست كه فقط در ذهن پيش آيد و براى آن دغدغه واقعى وجود نداشته باشد. دكتر حسن تلاشان، استاد دانشگاه و متخصص در علم سياست، به آفت‏‌ها و خطراتى كه از درون، نظام اسلامى را تهديد مي‌كنند، اشاره كرده است...