چشم انداز فانوس دريايي است،‌ما سرنشين قايق

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان
گفت و گو با دکتر سبحاني
چشم‏‌انداز  20 ساله و سند تنظيم شده آن براساس چه نيازها و ويژگي‌هايى تنظيم يافته است؟ آيا چنين سندى قابل اجرا خواهد بود و گذر از مرز آرمان تا واقعيت در آن محقق خواهد شد؟ نقش اقتصاد و معيشت كنونى مردم چگونه با اين سند سازگار مي‌شود؟ پرسش‏‌هاى اين چنيني را دكتر سبحانى، استاد دانشگاه، كارشناس اقتصاد، محقق و نويسنده ده‏‌ها كتاب و مقاله علمي پاسخ مي‌دهد...