بايد همه به اين سند عمل كنند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مريک گلوردي

تحقق اين چشم انداز بسيار روشن، نيازمند حركت و تلاش هماهنگ مسؤولان كشور است و كار كارشناسى مبناى تنظيم چشم‏ انداز 20 ساله كشور بوده است. انگيزه‏‌هاى قوى، استحكام اركان نظام، استعداد درونى و ظرفيت‏‌هاى بسيار خوب موجود در كشور، اعتقادات بسيار عميق مردم به اسلام و حمايت بي‌دريغ ملت از نظام، دستيابى به قله‏‌هاى رفيع پيشرفت و توسعه و تعالى را كاملاً ممكن كرده است. مدل توسعه ايران بايد براساس شرايط فرهنگى، تاريخى و ايمان و اعتقادات مردم مدلى كاملاً بومى بوده و ضمن برخوردارى از تجربيات مفيد ديگران، از مدل‏هاى توصيه شده بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و كشورهاى ديگر الگوبردارى نشده باشد...