آغازي بر يك فصل زيبا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سند چشم‏ انداز 20 ساله ايران، مجموعه‏‌اى است از راهبردهاى بسيار مهم كه در طول 4 برنامه پنج ساله، كشور را به نقطه‏‌اى عظيم و زيبا در رشد و پيشرفت خواهد رساند. آن چه در ذيل مي‌آيد، مجموعه‏‌اى است تنظيم يافته در 4 بخش كه سرآغاز آبادانى و شروع حركت براى سازندگى ايران خواهد بود؛ مجموعه‏‌اى كه نخستين برنامه پنج ساله مبتنى بر اهداف سند چشم‏‌انداز 20 ساله مي‌باشد. اين برنامه توسط مقام معظم رهبرى به مراكز اجرايى ابلاغ شده كه در ذيل، حكم ابلاغ و متن كامل برنامه مي‌آيد...