سندي براي آباداني ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

متن سند چشم‏انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران

براساس اين سند راهبردى، ايران كشورى توسعه‏ يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏‌الملل خواهد بود. متن سندهاى چشم‏‌انداز بيست ساله جمهورى اسلامى به اين شرح است: چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى...