آينده اي روشن به بهانه چشم انداز 20 ساله

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

منظر اوّل: آينده‏‌نگرى و فرجام‏‌شناسى در هر نظام سياسى بيانگر بلوغ فكرى و عقلانى آن نظام به شمار مي‌رود و از حركت نظام‏‌مند و پيشرونده و هدف‏گراى دستگاه سياسى حاكم خبر مي‌دهد. بديهى است حركت بر مدار برنامه‏‌هاى از قبل تدوين يافته از مهم‏ترين عوامل موفقيت و كارآمدى نظام تلقى مي‌گردد. هر برنامه‏‌اى به پشتوانه تجارب ديروز و امكانات، استعدادات و توان‏مندي‌هاى امروز و انديشه و مخاطرات فردا تدوين مي‌يابد. سند چشم‏‌انداز 20 ساله نيز با توجه به منظر نظام جمهورى اسلامى به گذشته و حال و آينده طراحى و برنامه‏‌ريزى شده است. اجراى مفاد اين برنامه با عنايات رهبرى عالى قدر نظام و پشتيبانى و همراهى دولت و مردم، آفاق روشنى را طى دهه‏‌هاى آتى پيش روى نظام خواهد گشود و موجبات سربلندى كشور و نظام اسلامى را هر چه بيشتر فراهم مي‌آورد...