تعامل با دست پر يا دست خالي؟!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفتوگوي فرهنگ پويا  با دکتر منوچهر محمدي

دانشپژوهان مؤسسه امام خميني(ره) چون حوزويان و دانشگاهيان انقلابي به دکتر منوچهر محمدي به ديده احترام مينگرند نه فقط از آن جهت که او از معدود اساتيد برتر علوم سياسي کشور و تحليلگري واقعبين و آيندهنگر و مدير گروه علوم سياسي مؤسسه امام خميني(ره) است، بلکه از آن رو که او علاوه بر داشتن سوابق تحصيلي بالا چون دکتراي مطالعات بينالمللي از دانشگاه کاروليناي آمريکا و مسئوليتهاي علمي و پژوهشي در دانشگاهها و مراکز علمي کشور و نيز تجربه کارهاي اجرايي در طول انقلاب از فرمانداري تا معاونت نخستوزيري، شخصيتي ديندار، ولايتمدار و غيرتمند نسبت به دين و انقلاب و ايران زمين است و هرگز در برابر رخدادهاي انقلاب و ايران چون هر مسلمان آزاده ايراني سکوت نميکند. مصاحبه «فرهنگ پويا» با دکتر منوچهر محمدي از آن جهت اهميت داشت  که نگاه و تحليلهاي اين شخصيت علمي، اجرايي و انقلابي، ضمن داشتن مخاطبان خاص به خود، مورد استناد نخبگان کشور و محافل علمي است...