رويارويي علماي شيعه با قراردادهاي استعماري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مهدي ابوطالبي

يکي از بزرگترين خيانتهاي برخي از روشنفکران ايراني، اعطاي امتياز رويتر به اتباع انگليسي بود. ميرزا حسينخان سپهسالار، صدراعظم وقت ايران، با همکاري ميرزا ملکم، در تاريخ هجدهم جماديالثاني 1289ق، مطابق با 25 ژوئيه 1872م، امتيازي به يک يهودي فراماسون انگليسي به نام بارون جوليوس رويتر واگذار کرد...