تعامل سياسي يا سيطره سياسي؟!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سيدعبدالمجيد پيشبين اشکوري

صحنه بينالملل محل کنش و واکنش کشورها است. کشورها در اين صحنه با يکديگر به تعامل ميپردازند، سطح اين تعاملات در حوزههاي مختلف، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بستگي به ميزان اشتراک منافع و تزاحم منافع کشورها دارد. بنابراين دولتها به نمايندگي از کشورها در عرصة بينالملل به دنبال دستيابي به آمال و غاياتي هستند که حکومتها مايل هستند آن قصد يا هدف را محقق سازند. به عبارت ديگر هر دولتي سياست خارجي خود را در جهتي تنظيم ميکند که در نهايت خواستهها و نيازهاي امنيتي، استراتژيکي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامياش در کوتاه مدت يا بلندمدت تأمين شود، که از آن، به عنوان هدف ملّي ياد ميشود. از اين رو دولتها براي تحقق اهداف ملّي خود در سطح بينالملل نيازمند به اعمال زيرند...