شما را نيافريدند كه هر كاري خواستيد بكنيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت‌وگو با حضرت آيت‌الله مصباح يزدي(حفظه‌الله)

وقتي قرار شد «تعامل با بيگانگان» ويژهنامه شمارة36 فصلنامه «فرهنگ پويا» باشد، باز بر آن شديم به سراغ عالمي برويم که به فرمودة رهبر معظم انقلاب «مصداق کامل عالمي است که تشخيص دقيق خود را در روزي که لازم باشد بيدرنگ به ميدان ميآورد و در اين راه سرزنش و زخم زبان ديگران را به چيزي نميگيرد» شخصيتي که رهبري در ادامه نگاه به تشخيص اين عالم ديني ميفرمايد... «در واقع تکريم حضرت آقاي مصباح تکريم «راه حق» و نشان دادن «مصداق» و «الگوي شايسته» است. آناني که با ادبيات و منظومه فکري علامه مصباح آشنا هستند، به خوبي ميدانند تا معظمله تعريفي درست از واژگان مورد بحث در يک مقوله ارائه نشود و هر مقولهاي را در چهارچوبي نظاممند دنبال نکند و تا هر نتيجهاي را با آن چه قرآن و عترت بيان ميکند منطبق نکند، هيچ گفت و شنودي را به پايان نميبرد از همينرو است باز رهبر معظم انقلاب دربارة نظام فکري معظمله ميفرمايند: «جناب آقاي مصباح حقيقتاً يکي از وجودهاي مبارک و مغتنم در دورة ما هستند، منبع فکر و انديشة بيغل و غش معارف اسلامي» آن چه پيشرو است نگاهي است به مقوله «تعامل با بيگانگان» از منبع فکر و انديشهاي به نام علامه مصباح يزدي!