زير بار سلطه نمي‌رويم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

تعامل با دنيا از اصول مهمي است که جمهوري اسلامي ايران همواره بر آن تاکيد کرده است. اين مسأله اما با رعايت اصولي بنيادين، قابل اجرا است. در مقاله حاضر اصول و بايستههاي تعامل با دنيا از ديدگاه مقام معظم رهبري مورد بررسي قرار گرفته است. با نگاهي به بيانات ايشان، اين مسأله و همچنين کشورهايي که ميتوان با آنان تعامل انجام داد و کشورهايي که تعامل با آنان مضر است را به صورت دستهبندي شده ارائه کردهايم...