ناهمگرايي اخلاق توسعه محور با پيشرفت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدحسن فرج‌نژاد

غرب معاصر بر مباني مدرنيته بنا شده است. از جمله فعاليتهاي جوامع مدرن، تلاش براي گسترش فرهنگ ليبراليسم و سکولاريسم در همه جهان و همسان‌‌سازي ديگر جوامع با خود است؛ اين تلاش در قرن اخير، با عنوان «توسعه» در نظريههاي غربي خودنمايي کرده است. هرچند شايد مدرنيته توانسته به دليل برخي فنون اقتصادي و رسانهاي و شيوههاي خاص مديريتي، چند صباحي برخي کشوها را با خود همراه کند؛ اما چون درگير مشکلات اجتماعي و فرهنگي دروني فراواني است، نميتواند اين نقش را براي هميشه برعهده گيرد...