نقش اخلاق اسلامي در توسعه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدرضا زهرايي

روابط بين اخلاق و دين روابط مختلفي است. از مهمترين و پر بحثترين نسبتهاي اخلاق و توسعه؛ تاثير اخلاق بر شاخصهاي توسعه  و ديگري اخلاق توسعه است. در رابطه اولي ارزشها بر اساس هستيشناسي ديني بنا شده است. ولي در اخلاق توسعه، اصالت با توسعه است و ارزشهاي آن مبتني بر آن هستيشناسي است که باعث افزايش شاخصهاي توسعه شود...