تقابل اخلاق زمامداران الهي و تكنوكرات‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدعلي جعفري

آنچه امروزه در عرصه سياست و اجتماع جهان شاهد هستيم، برآيند اخلاق و رفتار كارگزاران و زمامداراني است كه مبناي آن را انديشهوران عصر رنسانس بنيان نهادند؛ مبنايي كه در تقابل با مبناي الاهيون قرار دارد. در نگاهي به روند نهادينهشدن اين مبنا در حوزه تئوريك بايد به اين نکته اشاره کنيم...