اهداف حكومت اسلامي در انديشه و عمل دولتمردان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه حيدري

«برجام اصلاً براي برداشتن تحريمها بود؛ براي اينکه تحريمهاي ظالمانه برداشته بشود. مگر غير از اين است؟ خب برداشته نشده؛ حالا ميگويند به تدريج، يواشيواش دارد درست ميشود! مگر بحث سرِ يواشيواش بود»...