آفت هاي اخلاقي زمامداران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدحسين عليجان‌زاده روشن

در دنياي معاصر بحث از اخلاق کارگزاران و مجريان قانون به‌‌عنوان يکي از نقاط ضعف يا قوّت هر حکومت و نظام در سيستمهاي پايش و رصد در دنيا مورد توجه محافل علمي و فرهنگي و سياسي قرار دارد. امروزه در ايران نيز با روي کار آمدن حکومتي با درونمايه ديني و با نظامي برخاسته از مردم با عنوان مردمسالاري ديني، صفات و کنش اخلاقي مسؤولان و کارگزاران و رهبران فکري و فرهنگي و مالي جامعه به شدت زير ذرهبين عمومي قرار دارد. هرچند از اين رهگذر مراکز علمي و پژوهشي متاسفانه هم‌‌پاي افکار عمومي نيستند و هميشه چند گام از اين ماجرا عقبتر هستند...