بايسته هاي اخلاقي زمامداران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

زهرا مروستي

در واژهکاوي اخلاق در فرهنگهاي لغت به اين معنا ميرسيم که اخلاق، درون ناپيداي آدمي است؛ درون و باطني که خلقها و سرشتها و صفات نفساني در آن پايدار گشته و اين خلقوخو تعيينکننده شخصيت و منش و رفتار هر فرد از انسانهاست؛ انساني با خُلق آرام يا عصباني و ناآرام، انساني با مناعت طبع و يا کوتهنظر و هزاران اخلاق و خلق‌‌هاي نيک و بد...