فرهنگ ستيزي و هويت در سيبل هنر هفتم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

رفيع‌الدين اسماعيلي

تحليل جريان سينماي روشنفکري با توجه به تنوع و نسبيتي که در تعريف روشنفکري وجود دارد، دشوار است. از اين جريان در سينماي ايران تعبيرهاي مختلفي انجام ميشود که هيچ کدام حد و مرز مشخصي ندارد و هر منتقد، تعريف خاص خود را دارد؛ تعبيرهايي مانند سينماي متفکر، سينماي روشنفکري، سينماي شبهروشنفکري، سينماي جشنوارهاي، سينماي مدرن، سينماي هنري و...