حرف آخر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم سردبير

اخلاق کارگزاري و بايسته‌‌هاي اخلاق کارگزاران به معناي آراستهشدن نفس مقامهاي سياسي و اداري به خلقهاي پسنديده و زدودن خلقهاي ناپسند است. ناگفته پيداست که گرايش به قدرت، آثار بدي بر روح و روان زمامداران دارد و براي جلوگيري از آثار نامطلوب قدرتطلبي بر سطوح مختلف جامعه، بايد بر لزوم اخلاقگرايي حاکمان و زمامداران تاکيد شود...