سينماي غرب و فروپاشي اخلاقي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

طاهره زاهدي

يکي از وجوه فرهنگ، فرهنگ سياسي جامعه است که ميتواند ابعاد مختلفي داشته باشد. يکي از اين ابعاد، رفتار و اخلاق سياستمداران و مديران و روش سياسي آنان در جامعه است. «در نظريه يگانگي و وحدت (اخلاق و سياست)، هم روش سياسي و هم غايت سياست بايد اخلاقي باشند. روش سياسي مي‌‌تواند اموري همچون اخلاق زمامداران و كارگزاران سياسي و روش رسيدن به قدرت سياسي و حفظ آن، رعايت حقوق مردم و اجتناب از ستم را شامل شود. از نظر غايت، رعايت اخلاق فردي و سياستِ اخلاقي و اخلاق جمعي، هر دو، كمال و سعادت فرد يا جامعه است.»...