سربازان كوچك كارگزاران آينده

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه سجادي

«هزاران ميليون نفر از مردم جهان احتمالا هيچگاه در ايالات متحده آمريکا قدم نگذارند؛ اما به لطف کار شما، آنها قسمت کوچکي از چيزي که کشور ما را منحصر به فرد ميکند، تجربه خواهند کرد. آنها شماري از ارزشهاي ما را ياد گرفتهاند. ما فرهنگ دنيا را توسط شما ترسيم کردهايم. داستانهايي که ما تعريف ميکنيم ارزشها و آرمانهايمان را انتقال ميدهند که گوياي متفاوت بودن ما، قدرت پيروزيمان بر مشکلات و خلاقيتمان است، که همه جزئي از DNA ماست...