مديران بر تختة موج مطبوعات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مهدي کمالي

رسانههاي نوشتاري، زبان گوياي ادبيات جامعه هستند و در خوشبينانهترين حالت ممکن ميتوان آنها را نماينده جريان فکري خويش دانست. وقتي از جريان مجاهدين خلق انتقاد ميشود، دو جريان ليبرالي و جريان انقلابي در کشور، اين گروه را کاوش ميکنند و ميتوان دو نگاه کاملا متفاوت را يافت.