اخلاق در مسلخ سياست

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي‌اصغر سياحت‌هويدا

صفحههاي کتاب را ورق ميزدم و پلهپله همراه با تاروپود تاريخ کشورم با آن همراه بودم؛ از گذشتههاي دور تا اين روزهايي که زندگي براي هر کسي معنايي ويژه يافته است که نميتوان براي آن استعاره‌‌اي يافت تا نشان دهيم که سرنوشت چگونه رقم خورده است...