نمك دان شكن‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

صالح اللهي

سياست مدن و انديشه سياسي از سيالترين انديشههاي طول تاريخ است بهگونهاي كه در قوطي عطاري آن همه چيز يافت ميشود و گاه تناقض به حدي ميرسد كه انديشهوران از جمعكردن تمام اين انديشهها در دايره يك موضوع ناتوان ميمانند و جذاب‌‌تر آنكه اين انديشهها افرادي را از صنوف مختلف در درون خود جمع كرده است كه خود اين اختلاف صنوف كار جريانشناسي را بسي مشكلتر ميكند...