جهاني شدن و اخلاق سكولار كارگزاران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سيدعبدالمجيد پيش‌بين اشکوري

امروزه غربيها در حالي بحث دهکده جهاني را مطرح ميکنند كه در سوي ديگر، بحث انتظار و حركت به سوي جامعة توحيدي بر پاية دكترين مهدويت در جامعة اسلامي به صورت گسترده در حال مطرحشدن است. در كنار موضوع جهاني شدن، پرسش مهمي وجود دارد كه ذهنهاي انديشهوران را به خود مشغول كرده است و آن اينكه: انسانها از يك پدر و مادرند؛ اما روابط خويشاوندي و نسبي با فاصلههاي زياد در سطح جامعة بزرگ نميتواند همبستگي اجتماعي را شکل دهد، تنها پدر و مادر واحد داشتن(آدم و حوا) براي اين همبستگي كافي نيست...