مُريد امام خميني(ره) يا آقاي منتظري!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ابراهيم‌زاده

از تيرماه 1364 كه مجلس خبرگان رهبري، با رايزني برخي، برخلاف ميل باطني و بدون کسب رضايت و آگاهساختن حضرت امام(ره)، آقاي منتظري را در جايگاه قائم مقامي رهبري نشاند، تا فروردين 1368 كه امام خميني(ره) در نامة مشهور 6/1/68 او را از اين سمت عزل كرد، شخص و بيت آقاي منتظري به نقطه آسيبپذير و دروازة نفوذ نظام تبديل شد...