نقش نهادهاي اجتماعي در اخلاق كارگزاران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمد قاسم‌پور

جامعهشناسان، نهادهاي اجتماعي بسياري را نام ميبرند، اما پنج نهاد، اصليتر و مهمتر از ديگر نهادها جلوه ميکند و ديگر نهادها را ميتوان در آنها ادغام کرد. پنج نهاد اصلي عبارتند از: اقتصاد، حقوق، حکومت، خانواده، تعليم و تربيت. حال بايستي ديد هريک از اين نهادها چه تأثيري بر اخلاق کارگزاران دارد....