حقوق مردم بر زمامداران در حكومت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدرضا باقرزاده

نظام اسلامي بر پايه حقطلبي و حقخواهي و عدالت استوار است و رعايت حقوق در اين نظام، ملاک مشروعيت زمامداران است. حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت بيشترين اهتمام را در اين باره گوشزد کردهاند....