رويارويي مباني در ميدان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

معصومه اسماعيلي

بنيانها، زيرساختها، مبناها و هرآنچه دراين وادي است، اکنون آرايش جنگي گرفتهاند. در روزگاري زندگي ميکنيم که مباني در برابر مباني، شمشير کشيده و زمامداران همه بر کرسي بنيانهاي فکري چيدهشدهاي نشستهاند. بر خلاف ديروزي که بنيانهاي فکري پشتوانه تفکرزمامداري بودند امروز زمامدار پشت آنها ايستاده است و بنيانها خود وسط ميدان هستند...