شخصيت اخلاقي اميرالمؤمنين(ع)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدمهدي مرادي

بهترين و کاملترين نمونه حکومت اسلامي پس از حکومت پيامبر اکرم(ص)، حکومت مولاي متقيان علي(ع) است. سياست وي، سياست راستين اسلام است و از تعاليم عالي اسلام سرچشمه ميگيرد. شاخصهاي اخلاقي زمامداران در آموزههاي وحياني و سيره و معارف ائمه(ع) بهويژه حضرت علي(ع) از جايگاهي بس رفيع برخوردار است؛ تا آنجا که حضرت در بسياري از نامه‌‌هاي خود به زمامداران در سرتاسر قلمرو حکومت اسلامي با عناويني گوناگون ويژگيهاي ضروري را گوشزد ميکردند. اين پژوهش در پي آن است که با استناد به سيره حضرت علي(ع) بارزترين ويژگيها و شاخصهاي اخلاقي زمامداران را بيان کند.