اميرالمؤمنين و مواجهه با مخالفان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سعيد سليمي

در دوران خلافت ظاهري اميرالمومنين(ع) تا انتهاي حکومت کوتاه مدت آن امام همام پيوسته مسلمين گرفتار جنگهاي سنگين داخلي بودند تحمل اين جنگها براي کساني که بصيرت نداشتند ممکن نبود و مشکلات زيادي را براي خودشان و اميرالمومنين(ع) و حتي تاريخ ايجاد کردند که هنوز مسلمانان هزينهي آن بيبصيرتي را با کشته و ذبح شدن پرداخت ميکنند. اما عواملي چند باعث ايجاد چنين فضايي شد تا اميرالمومنين(ع) نتواند سنن رسول خدا(ص) را بار ديگر احياء کند. اين نوشتار تلاش دارد بعضي از عوامل مهم که در اين باره کمتر مورد توجه قرار گرفته را مرور و بررسي کند...