پيامبر و مديريت مخالفان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مصطفي بيگ‌محمدي

بر اساس رفتار و کُنشهاي هر فرد ميتوان ارزشها و اهداف او را شناخت. پيامبران الاهي، برترين انسانهاي دوران خود بودهاند که رفتارهاي سنجيده و سودآوري براي انسانها داشتهاند. پيامبر گرامي اسلام(ص) جايگاه ويژهاي در ميان پيامبران دارد و شناخت ايشان براي هر انسان مسلمان و غيرمسلمانِ بزرگانديش که خواستار رشد و تعالي باشد، ضرورت دارد...