اين گونه زمامداري...

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فائزه فلاطوني

در مقاله حاضر کوشيدهايم تا از نگاه سه تن از بزرگان، به تبيين شاخصههاي اخلاق زمامداري و بايستههاي آن بپردازيم. حضرات آيات شهيد دکتر بهشتي، جوادي آملي و مظاهري از جمله بزرگاني هستند که ديدگاههايي سودمند را در اين زمينه ارائه کردهاند. ديدگاههاي اين بزرگان را استخراج، خلاصه و دستهبندي کرده و به محضرتان تقديم ميکنيم.