درخشش آفتاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه عرب

حضرت امام خامنهاي به تعبير امام راحل عظيمالشأن همچون خورشيد روشنيبخش هستند. بيان جلوههايي از منش و روش حکومتداري اين خورشيد فروزان انقلاب ميتواند براي همه مسؤولان، درسآموز باشد. در اين نوشتار، بخشهايي از شيوههاي حکومتداري ايشان را با استفاده از کتاب «در پرتو خورشيد» و با حذف نام راويان اين خاطرات، تقديم حضورتان ميکنيم...