خورشيد انقلاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

رضا محمدي فيروزجايي

امام خميني(ره) به عنوان رهبري اخلاقمدار که شيوه زمامداري او مانند پيامبر بزرگوار اسلام(ص) بوده است، از بزرگترين رهبراني به شمار ميآيد که در عصر غيبت در جايگاه زمامداري صالح و سياستمداري اخلاقمحور به مديريت جامعه ميپرداخته است. مقاله حاضر جلوههايي از اخلاق سياسي و زمامداري بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران را در آيينه خاطرات و بيانات جمعي از نزديکان ايشان، بهويژه خلف صالح ايشان يعني مقام معظم رهبري حضرت امام خامنهاي بيان ميکند.