اخلاق زمامداري اميرالمومنين(ع)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مجيدي

از ديدگاه اسلام كارگزاران خدمتگزار مردم هستند، نه ارباب آنان؛ از اين رو چگونگي رفتار و معاشرت آنان با مردم، بايد براساس ارزشهاي اخلاقي اسلام باشد. تاريخ جوامع بشري نشان ميدهد كارگزاراني در اداي مسؤوليت خويش موفق بودهاند كه از ارزشهاي اخلاقي همانند پارسايي، حقمحوري، عدلگرايي، سخاوت، مشورت و... بهره گرفتهاند. حضرت علي(ع)، خطر کارگزاران غافل و ناتوان را مدام گوشزد ميکردند و از اين که حکومت به دست افراد سستعنصر بيفتد نگران بودند؛ از همين رو مدام به کارگزاران هشدار ميدادند و آنها را از کمکاري برحذر مي‌داشتند.