اسوه جاودان زمامداري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مازندراني

شيوه زمامداري رسول اکرم(ص) و اخلاق حکومتي ايشان بايد همواره مورد توجه حاکمان باشد. در اين تحقيق برخي از اين شاخصهها را بيان ميکنيم.